Szwajcarska Dolina - import aut ze Szwajcariiblack_icon_transparent_background-eps

Warunki korzystania z serwisu

 1. Właścicielem serwisu www.szwajcarska-dolina.pl jest Szwajcarska Dolina Jakub Całka z siedzibą 08- 440 Pilawa ul. Przemysłowa 18 NIP: 826-214-78-37 - zwany dalej Dostawcą.
 2. Użytkownikiem serwisu www.szwajcarska-dolina.pl - zwanym dalej Serwisem, może być każda osoba fizyczna lub prawna, która zarejestrowała się w panelu użytkownika, zapoznała się i zaakceptowała Warunki korzystania z serwisu oraz zasady Polityki prywatności -zwana dalej Kupującym.
 3. Kupujący wpłaca na rzecz serwisu kaucję zwrotną w wysokości 2000 zł. Kaucja jest nieoprocentowana i nie zobowiązuje Kupującego do zakupu. Stanowi zabezpieczenie serwisu na wypadek niewywiązania się Kupującego z warunków korzystania z serwisu. Kaucja zostanie Kupującemu zwrócona po likwidacji konta użytkownika w Serwisie.
 4. Z kaucji w pierwszej kolejności zostaną rozliczone ewentualne zobowiązania Kupującego wobec Serwisu.
 5. Wszystkie prezentowane na stronie serwisu informacje mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego oraz innych przepisów regulujących obrót towarowy w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach członkowskich.
 6. Serwis jest portalem udostępniającym aukcje, a Właściciel Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za stan techniczny samochodów. Kupujący podejmuje samodzielne decyzje. Właściciel Serwisu nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie pomyłki w opisie ze strony ubezpieczyciela.
 7. Celem serwisu www.szwajcarska-dolina.pl jest wsparcie zakupu pojazdów mechanicznych, części i akcesoriów motoryzacyjnych oraz innych towarów - zwanych dalej Przedmiotami, przez Kupującego.
 8. Przedmioty oznaczone są indywidualnym numerem referencyjnym.
 9. Kupujący za pomocą Serwisu przekaże Dostawcy informację, który Przedmiot oznaczony indywidualnym numerem referencyjnym i za jaką cenę chce zakupić.
 10. Dostawca przeprowadzi aukcję na dany Przedmiot, oferując cenę podaną przez Kupującego.
 11. O wyniku aukcji Kupujący zostanie powiadomiony przez Dostawcę natychmiast po zakończeniu i ostatecznym rozstrzygnięciu aukcji.
 12. Po przyznaniu Przedmiotu wylicytowanego na rzecz Kupującego, Dostawca prześle drogą mailową informację o danych do opłaty za Przedmiot.
 13. Kupujący zobowiązuje się do dokonania opłaty za przyznany mu przedmiot w terminie 3 dni roboczych.
 14. W przypadku nieopłacenia i nieodebrania zakupionego Przedmiotu przez Kupującego w terminie oznaczonym przez Dostawcę, Kupujący wyraża zgodę na zapłacenie kar umownych w następujących wysokościach:
  1. 1% wartości brutto zakupionego Przedmiotu, za każdy dzień zwłoki w płatnościach, licząc od daty w którym upływa termin płatności oznaczony w fakturze pro-forma.
  2. 30 CHF opłaty parkingowej za każdy dodatkowy dzień przetrzymywania Przedmiotu nieodebranego przez Kupującego po dniu, w którym upłynął termin płatności faktury.
  3. Za nieopłacenie i nieodebranie zakupionego Przedmiotu przez Kupującego w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury pro-forma, umowa wiążąca Kupującego i Dostawcę zostaje rozwiązania bez dodatkowych wezwań, a Kupujący traci prawo do odbioru Przedmiotu i wyraża zgodę na obciążenie go karą w wysokości 2.000 CHF (słownie franków szwajcarskich: dwa tysiące) oraz 900 CHF (słownie franków szwajcarskich: dziewięćset) za 30 dniowe parkowanie - łącznie 2.900 CHF (słownie franków szwajcarskich: dwa tysiące dziewięćset).
  4. W przypadku nieopłacenia i nieodebrania Przedmiotu przez Kupującego oprócz kary umownej, zlikwidowane zostanie jego konto użytkownika co uniemożliwi takiemu Kupującemu dalszą aktywność w Serwisie. e. Rozwiązanie umowy jest jednoznaczne z rozliczeniem wpłaconego przez niego Depozytu na poczet kary umownej oraz innych zobowiązań wynikających z warunków korzystania z Serwisu. Po rozliczeniu tych zobowiązań pozostała kwota Depozytu zostanie przekazana na rachunek bankowy Kupującego.
 15. Ustalenia pkt. 14 podpunkty a, b, c dotyczą Przedmiotów wartości 0-15.000 CHF. Warunki zakupu, zapłaty i odbioru Przedmiotów o wartości większej niż 15.000 CHF zostaną ustalone indywidualnie.
 16. Wydanie Przedmiotu ma miejsce pod wskazanym przez Kupującego adresem lub w siedzibie Dostawcy.
 17. Do obliczenia kosztów opłat, prowizji i transportu służy kalkulator dostępny w serwisie.
 18. Warunkiem bezwarunkowym do wydania Kupującemu Przedmiotu oraz dokumentów związanych z Przedmiotem jest spełnienie wszystkich zobowiązań finansowych przez Kupującego na rzecz Dostawcy.
 19. Wszystkie spory wynikające z realizacji postanowień powyższych warunków korzystania z serwisu, Dostawca i Kupujący zobowiązują się do rozstrzygania na drodze negocjacji.
 20. W przypadku niemożności osiągnięcia porozumienia w drodze negocjacji, spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Dostawcy.
 21. Rejestrując się jako użytkownik serwisu www.szwajcarska-dolina.pl Kupujący akceptuje powyższe Warunki korzystania z serwisu.